BEREDENEERBAAR

ASHTAR – Zondag 20 Januari en Maandag 21 Januari 2019.

Begroetingen vanuit onze harten.

BEREDENEERBAAR

Ashtar:

Als eerste wil ik graag zeggen dat ik vervuld ben en anderen met dankbaarheid voor de liefde en inzet waarmee jullie, boodschappers, de voorbereiding hebben gedaan voor dit bericht.

Nu is het mijn beurt om het channelbericht over te brengen, het heeft te doen met mijn hoedanigheid als bevoegde gezaghebber van de Vloot van Sterrenschepen in dit Universum.

Zoals jullie weten, veel van jullie, met deze aaneengeschakelde gebeurtenissen van het ontwaken en het openbloeien van het Zelf Bewustzijn en de Ziel en het Hartcentrum, ontmoeten jullie allerlei soorten van, waar sta ik voor, als en met mijn mensenwezen en de zintuigen, de buitenwereld waarnemende maar ook met wat er in de binnenwereld aan de gang is.

Via dat van binnen is er heel veel tegemoet te treden, te ervaren en het is heel natuurlijk dat er heel veel reacties van allerlei aard tot leven komen.

Wij zien en weten hoe volkomen verwarrend dit kan zijn, maar aan de andere kant hoe zit het met al de ooh ’s en ah ’s en wow ‘s, van wat velen van jullie zijn, met een meer ‘wakker’ alles-in-één Zielwezen, die zich meer gewaarworden van wat wij aanduiden als ‘echt’ leven?
Is het niet prachtig en een opluchting dat het meer helder, duidelijk en dichtbij komt met al de dierbaarheid.
Het is mijn bedoeling met wat ik tot jullie breng met woorden en inzet vanuit mijn wezen als Ashtar dat het ook jullie voorstellingsvermogen wakkerder maakt met objectiviteit om het te beredeneren.

En ik word ondersteund vanuit hier door allen hier van de Sterrenvloot en Galactische familie, ook vanuit de thuiswerelden en ook geliefde Sananda behoort hierbij, want wij koersen door jullie ‘lucht’ ‘ruimte’ aardegebieden’.
De impulsen van Sananda komen mede uit de Liefdesbron om jullie meer en meer vanuit beredenering te laten begrijpen, Zijn Eenheid, De Eenheid.

Hier gaan we:

Ik zal beginnen met een heel eenvoudig voorbeeld.

Wanneer jullie je teen stoten of je elleboog of een andere fysiek deel, dat kan pijn veroorzaken en zelfs verwonding. In de Hogere Rijken is dit niet zo.

Een ander voorbeeld: onze geliefde broer Aartsengel Michael heeft jullie een hele mooie meditatie gegeven en daarbij kunnen jullie gaan naar de Piramide van Licht en kunnen jullie op de kristallen tafel gaan liggen. Wij hebben jullie gedachten opgevangen en sommige gingen over maar dat is hard, oef, au… en toen jullie het deden, was het helemaal niet hard, het was zacht, een beetje als silicone en omhullend, kalm, fijn warm, zacht en aardig, verzorgend en behulpzaam o.a.

Het volgende voorbeeld komt van de geliefde Hathors. Hathors hebben bijgedragen aan het boek via Tom Kenyon en Virginia Essene. Over het deel waar Virginia begint te vragen over hoe zij, de Hathors eruitzien in hun bestaan. >Er is een unieke persoonlijkheid, zij kunnen kiezen een gestalte in een fysieke vorm aan te nemen zoals gekend op Aarde via Hathor tempelbeelden, het is een kwestie van concentratie en samenvoegen van het gewaarzijn vanuit het hartcentrum, maar buiten dat, kunnen zij, zoals wij allemaal, ja jullie ook, meestal stralende lichtwezens zijn.

En het laatste voorbeeld gaat over hoe geliefde broer Michael, aartsengel, zijn uitleg deed over de drakenmythe. Het staat in het boek, in het Nederlands uitgegeven met de titel “Je Heilige Zoektocht”.

>Lang, heel erg lang geleden, waren jullie hele mooie, maar ook hele grote, zeer beweeglijke wezens, stralend, kleurrijk, vervormbaar, de kleuren, deugden en eigenschappen vertegenwoordigend van de Schepper volgens de Diamanten staat. Zwevend allerlei experimenten doende en met al die stralendheid, kleuren, iriserend en beweeglijk en vormexpressie lieten jullie sporen na die >later werden omschreven als zijnde ‘draken’.

Wij veronderstellen dat dit beredeneerbaar is.

Dus:
Wat wordt zichtbaar via materie?
Hoe veel van jullie hebben de gedachte, alles?
Wij weten dat er ontelbare vragen zijn…….
Dit is bedoeld om jullie uit het ex-acte te laten stappen. Naar in-act.
En nogmaals veronderstellen wij dat jullie al bezig zijn met jullie denken, nu!

Zo, ik en ook jullie, ik ben de kapitein op mijn schip, jullie zijn kapitein op jullie schip, het altijd bewegende levenslichtwezen.

Maar nu meer in de materiële wereld, jullie hebben het wiel, rad, stuur in jullie macht, mogelijkheid om het te bewegen en heel veel bewegen er op de
ex-acte aardse wereld manier, allemaal gewoon volgens dat in jullie fysieke levenschipwezen, alles inclusief.

En hier ben ik nu, Ashtar, ik doe een telepathische channelingsverzoek aan jullie, om jullie uit te nodigen om dat wiel te beginnen te draaien uit die zo aardse koers.

Iedere andere richting is goed, bakboord, stuurboord, langzaam of meer snel omhoog, alle graden zijn goed, jullie zijn degenen die het bepalen, het is jullie vrijheid maar bewaar objectiviteit, het wiel bevindt zich in het hartcentrum!
Het is een durf om het te laten gaan!

Neem de tijd……..

Maar we gaan verder……

Ik heb Anja gevraagd een bepaald artikel over te nemen uit een tijdschrift van zo’n 80 jaar geleden.
Met de vraag of jullie het willen lezen, het bevat inhoud voor de voortzetting.

Neem de tijd…..

DROOMEN DER MENSCHHEID
 
Wij trachten steeds, ons los te wringen uit de knellende grenzen van ons kunnen!
 
Met onze twee voeten zitten wij vast aan den grond, maar ons hoofd steekt op naar den blauwen hemel, en de blik onzer oogen, de blik van onze geest vooral, ziet heel het bestaan rond, en dan
willen wij ons hele bestaan dóór kunnen bewegen – wij kunnen er niet in berusten, dat er palen en perken zijn. Daar willen wij uitbreken, daar willen wij overhéén stijgen!

 
Dat is de groote droom der menschheid.

 
Wij zijn niet blijven wandelen, wij gingen hardloopen, omdat wij sneller de afstanden dóór wilden.
Hardloopen is de oudste sport, die echter niet bevredigde, want het ging niet gauw genoeg.
Dieren liepen sneller. En de mensch beklom het paard, de olifant, dromedaris en den kameel.
De mensch liet zich dragen en trekken en genoot ervan, dat hij zich voort kon bewegen zoo hard als een dier, als een paard, of een span paarden, maar loopen kon.
Toen gaf de techniek ons troeven in handen, om het in snelheid te winnen van het dier.
We gingen fietsen, we rijden auto, en wie het snelste rijdt, die is de held.
De sneeuw en het ijs belemmerden ons niet – de ski en de schaats helpen ons ook vooruit met grooter snelheid, dan de voeten op warmer grond ons dragen kunnen!
Wij zijn niet blijven staan aan den oever der rivieren en zeeën – jaloersch op de stomme visschen hebben we vaartuigen gemaakt en zwemmen geleerd.
We maakten duikerpakken en onderzeeërs, omdat we geen begrenzing van het water, geen beperking door diepten dulden willen!

We waren niet tevreden, zoolang onze voeten vastzaten aan den grond.
Zagen we de musschen niet opwippen en wegvliegen, zagen we de reigers en de zwaluwen niet trekken! Springen konden we in de verre oudheid al – een paar meter hoog, niet verder – en we kwamen niet lòs, we konden niet vóórt door de lucht, naar een vreemd land, naar een vroolijker streek, naar ons meisje of naar het vriendje.

 
“Als ik een vogel was, als ik twee vleugels had, vloog ik naar jou!”

 
Wil je vliegen, dan moet je vleugels hebben, dacht Icarus, en hij máákte vleugels, en vloog met zijn vader Daedalus naar Sicilië, om te ontkomen aan de vijandige koning van Kreta.
Waren nu die vliegers met dit succes tevreden geweest en hadden zij de rest van hun dagen besteed aan een boek over hun uitvinding, met teekeningen, wie weet hadden wij nu óók met vleugels aan vijandige machten, ’t zij binnen-, ’t zij buitenshuis kunnen ontsnappen.
Maar Icarus werd aangegrepen door een roes van geluk, omdat hij vlóóg – hij wou hooger en nóg hooger,  ….. en kwam te dicht bij de zon, zoodat de lijm zijner vleugels losliet en hij naar beneden stortte. Het eerste slachtoffer, als de legende niet jokt, van den vogeldroom der menschheid.

 
Later vonden we veiliger middelen om ons door het luchtruim te bewegen: we lieten ons dragen door den luchtballon, het vliegtuig en het luchtschip. We klimmen de stratosfeer in en we werken hard aan raketten-machines, die ons naar de maan moeten brengen en naar de befaamde planeet Mars.

De tijd kòmt, zoo voorspellen onze droomen, dat onze voorvechters aan het eerste maan-station uit hun ruimteschip stappen, en in een veilig costuum den maandbodem betreden, om films te maken en boeken te schrijven…… En dan zullen de cafeetjes en de ijswagentjes wel gauw volgen, en gaan we allemààl eens kijken ……!

 
Evenwel zou Icarus zeggen: jullie laten je de lucht in dràgen, menschen! Jullie vliègen niet!

Nee …. Vliegen doen we nog niet. Maar dat komt! Onze droomen en onze pogingen staken nooit.

We moeten nog slechts enkele moeilijkheden overwinnen, enkele probleempjes oplossen.
Het probleem van de vogelvleugel bijvoorbeeld – onze handen en voeten zijn amper groot genoeg om te zwemmen, vliegen kunnen we er zéker niet mee. En vleugels maken van een voldoende licht en veerkrachtig materiaal, vleugels die wij bewegen kunnen, zooals een vogel de zijne doet, dat kunnen we nog niet. Ook weten we nog niet, hoe we in voldoende mate de zwaartekracht zullen tegenwerken.
Wèl weten we, dat je geen veeren noodig hebt om te kunnen vliegen. Insecten en vleermuizen hebben óók geen veeren. Wel weten we, dat de luchtzakken der vogels voor de vlucht niet onmisbaar zijn:
Vleermuizen en sommige uitstekend vliegende vogels hebben óók geen luchtzakken.
Warme lucht in holle beenderen is evenmin een onmisbare voorwaarde: die hebben een zwaluw en een snip ook niet.
Misschien kijkt u ervan op, maar de zwaarte van het menschelijke lichaam is geen bezwaar, om te vliegen! De zwaartekracht hoeft niet opgeheven te worden! Als een vogel niet zwaarder was dan lucht, en een visch niet zwaarder dan het water, dan konden deze dieren niet vliegen of zwemmen, dan dréven ze, bleven onweerstaanbaar aan de oppervlakte geplakt.
In verhouding tot de massa is een vogel nièt lichter dan een landdier!
Wij kunnen alleen dáárom niet vliegen, wijl wij ons gewicht en onze kracht niet kunnen aanwenden op behoorlijk saamgestelde vliegorganen! Kunnen we die maken, dan zijn we er.

 
Zoo dromen we ons nu al uit boven het tekort onzer ledematen – boven het gemis aan zwemvliezen, vinnen, vleugels; en evenzeer droomen we ons uit boven het tekort onzer zintuigen.
Wij vonden al middelen, om verder te kijken en te hooren: bril, telescoop, en straks de televisie; den hoorn der dooven en de radio.

Maar wij droomen van grooter dingen, van wonderen.
Daar heeft de menschheid altijd van gedroomd. Zij heeft het gevoel, dat er tusschen alle dingen, ook de meest verwijderde, een onbekend verband bestaat, en dat het mogelijk moet zijn, dat verband tastbaar te maken.
Oude tovenaars meenden, door het uitstrooien van zandkorrels verre verborgenheden te kunnen aanschouwen, met afwezigen in geestes-contact te kunnen komen.
En naast het mana en taboe der Australische inboorlingen vinden wij bij andere volken uit andere beschavingen het geloof in het booze oog en het gebruik van mascot en amulet, de beoefening van hypnose en telepathie.

 
Hoever zal het een en ander ons brengen! Zijn het kinderachtige dwaasheden, of is ’t het voorgevoel der menschheid van mogelijkheden, die ooit verwezenlijkt kunnen worden!
Niemand kan het zeggen. Maar er zijn al zoovéél vindingen gedaan, die vroeger dwaze hersenschimmen leken……., wie weet, tot welke zegepralen de droomen der menschheid nog leiden zullen!

 
Artikel uit: de Panorama no. 4, 31 Januari 1935. Een weekblad van 12,5 ct.
Door: E. van Brandenborgh.

  

Onderschrift bij foto’s van links naar rechts:

Zóó gaan wij met vakantie, als het de wetenschap lukt, den mensch van geschikte vleugels te voorzien!

Zullen wij ooit in een soort vederkleed door de ruimte streven, zwemmend in de lucht!

“De Maan – allemaal uitstappen!” Het ruimteschip heeft hen gebracht naar dit doode landschap zonder lucht en water, waarvan zij nu filmopnamen maken.

 

Zijn jullie verrast? Het is best wel actueel op een bepaalde manier.
En hoe ver zijn wij Hier in het Nu? Laten wij ons erin mengen, de Ufo’s.
Wel, jullie zijn er druk mee bezig geweest en zijn er nog steeds mee bezig en wat een verkenning is aan de gang van Mars naar de Maan en Asteroïden en Planetoïden, zwarte gaten en supernova’s etc.

Wij zijn ons van alles bewust, wij nemen het waar, wij moeten er plaats voor maken.

Volgens zoals op Aarde: “Hier het Commandocentrum van de Ruimte Federatie aan alle eenheden, er komt een ‘object’ vanaf planeet aarde, dan volgen de specificaties en coördinaten”.

Hier in de Hogere Rijken, gaat alles in Eenheid communicatie en waarneming en dat kan heel snel gaan.

Over UFO ’s is veel materiaal beschikbaar waargenomen via jullie Aardse manieren en veel gaat over wat is ‘echt’?

Jullie op de Aarde kwamen tot de ontwikkeling van en via technische mogelijkheden via de computer, computerprogramma’s, schermen, maar ook andere apparatuur en de reikwijdte, het uitzenden, overbrengen van allerlei, ook simulatie en foto en filmmateriaal bewerking en het vastleggen ervan.
Lieve familie op Aarde denk aan de gever!

En jullie het gebruiken het op velerlei manieren. Dat is waarom de titel is gekozen van deze channeling en alvast als herinnering, wij hebben jullie zojuist uitgenodigd om het wiel om te gooien van de
ex-acte aardse manieren, zoals de allerjongsten leren te leven op Aarde.

Er zijn Hemelse Krachten, Wetten en Geheimen.
Laten we doorgaan met de elementen, de basis, Vuur, Lucht, Water en Aarde.
En het komt allemaal uit de Bron van de Ene.

Het kosmische Vuur is een zeer buitengewoon, buiten jullie vermogen om het te beredeneren, wij willen hiervoor excuses zeggen, maar het is nog steeds zo, maar het zal verbeteren, een opperst krachtvol, een geniaal bestaan, een wezen, men kan zeggen, de eerstgeborene.
En om ermee om te gaan, om het hanteerbaar te maken op de Aarde, dat was een opmerkelijke verrichting.

Vuur was er het eerst, in ontwikkeling brengend het tweede element lucht met warmte en licht,
En dan water en geluid en tenslotte Aarde en Leven.
Het heeft een toevoeging nodig, erbij betrokken waren kosmische Geesten van de Tijd en het was niet gedaan in een decennia of een eeuw.
Men zou kunnen zeggen van het een kwam het ander en dat is zo!

Het Opperste Ene en hele hoge heldere lichtgeesten, de Schepper en de Mede-scheppers, zij werden uitvinders, ontdekkers, artiesten, componisten, constructeurs et cetera het kwam voort uit een diepe kernbehoefte van binnenuit. Weven en Leven. Leven en Weven.

En jullie op Aarde leven, zijn, zien, ervaren in een prachtige creatie en deze is ook weer in een prachtige creatie. Wij verwachten dat jullie begrijpen, herinneren, dat het ene niet functioneert zonder het andere.
Een geweldige, enorme, bewegende, liefhebbende familie.

Vanuit de basis kwamen voort andere elementen, sterrenstof, substanties en daaruit volgend creatie na creatie en talloze combinaties.
En zo ook al de mooie oceanen, wouden, bergen, velden en de natuur op Aarde en de mensheid kwam niet zomaar all-in ineens.

Aan Anja is door ons gevraagd, om een paar hele simpele voorbeelden te maken, met Aardse materialen. Papier, waterverf, houtskool, penseel en dan haar wezen, haar handen, haar intentie en creatieve krachten.
Wit bevat alle kleuren. Gedaan op wit papier, zo wit als het kan zijn op Aarde.

       

    

Degenen met houtskool: Het Licht ontmoet de oermaterie, hier vertegenwoordigt door de houtskool en met wat actie (van beide kanten), komt er leven, beweging in en begin van vormgeving.

         

      

Degenen met waterverf: start met kobaltblauw, later magenta, aangelengd met water, om een indruk te geven, zoals gezegd op simpele wijze, van weefwerk en wat gebeurt er als een tweede kleur er bijkomt. De techniek heet sluieren.

Op een Goddelijke manier gebeurde dat ook voor het geheel van de Creatie en ja, het is veel meer complex, maar eens was er een start.

Hier in het Nu vele kosmische telling en Aardse “tijd” later, treden jullie tegemoet met jullie zintuigen, de fysieke en de sociaal Geestelijke, van het all-in wezen, al heel veel op de Aarde zelf maar ook in het Universum.
Gedachten bevatten niet enkel energie, wat op zich een heel enorm breed gebied is, maar ook krachten om te vormen.

De Opperste Schepper, De Genius, daar kwam een straal uit, de Gouden Straal, de Eerste Straal,deze vertegenwoordigde/vertegenwoordigt het mannelijke, alle vonken van de Schepping, kracht, wil, dynamiek met aanhoudend onverzadigbaar verlangen en naar buitengerichte energie.
Toen kwam de tweede straal, de Zilveren deze vertegenwoordigde/vertegenwoordigt het vrouwelijke, verzorgende, creatieve, intuïtieve, ontvankelijke, medelevende, het spiegelende, maar naar binnen gericht.
Toen deze twee stralen ‘later’  tezamen kwamen, werd het diamant.
Ja, dit is de hoogste vorm van liefhebben.
Diamant begon ontelbare vonken te maken die kunnen stralen (lijkt op komeet) maar met dezelfde essentie en ook deze stralen deden aan verenigen zoals Vader en Moeder, met levenskrachtenergie.

Kunnen jullie je proberen voor te stellen hoeveel HOE VEEL wezens, kinderen van het Opperste er zijn, alles bij elkaar? Maar ook, kunnen jullie je voorstellen dat al die wezens niet allemaal een wezen werden met een vorm, zoals bijvoorbeeld mensen, dat velen lichtwezens bleven of een sterwezen werden of een engel van de eerste hiërarchie of andere hiërarchieën of een wezen van het Vuur of een wezen van het een of andere element of van de andere natuurrijken zoals bij ons gekend?

Neem de tijd…….

De sprongen die ik maak zijn groot, excuses hiervoor, maar wij geloven hierin, om het zo aan jullie over te brengen.

Wij reizen inderdaad door het universum en de sub universums en ook in het Omniversum.
Laten we dicht bij het thuis van de planeet Aarde blijven.

Daar (tellingen geleden) komt tot stand deze behoefte om te reizen, het was allemaal aan het uitbreiden en uitbreiden, andere thuis werelden en plaatsen werden gecreëerd en zo ook veranderden afstanden, uitdaging na uitdaging.
Uitnodigingen om bewegen anders te creëren.

Kunnen jullie je voorstellen HOE VEEL dit te maken heeft met de naar buiten toe gerichte energie, wil en kracht en dynamiek van de Eerste Straal en de vrouwelijke zijde zoals eerdergenoemd en het als eerste geboren Kosmische Vuur en de immense Liefde die erbij betrokken is?
En hoe prachtig wonderlijk, vol van Spirit, mooi, liefdevol dit allemaal is?
Dat hoe de schepen tot bestaan kwamen, in grote lijnen geschetst, natuurlijk met ontwikkelingen en verbeteringen?

Ik neem jullie mee op een kort reisje langs de 7 planeten om aan te geven over het metaal (gekend zoals op Aarde) welke ze vertegenwoordigen.
Saturnus de meest buitenplaneet, die heeft een relatie met lood.
Jupiter meer naar de Aarde toe, met tin.
Dan komt Mars de buur van de Aarde, als buitenplaneet, dat is ijzer.
De maan die om de Aarde draait, dat is zilver, de Maan is de spiegel van het universum.
Naar de binnenplaneten, buur Venus, koper en Mercurius, het dichts bij de Zon, kwikzilver en de Zon zelf, het goud.
De Zon en de planeten zijn wezens als de Aarde.
Maar ook de genoemde metalen dat zijn wezens, zij hebben de Kernessentie ook.
Er is vanzelfsprekend meer ‘kosmische materie’, elementenmateriaal, ik wil jullie, wij willen jullie, graag het advies geven om op internet op te zoeken, het staat op internet, THE PERIODIC LAW after Crookes.
Wij beschouwen dit als een mooi hulpvoorbeeld, kijk ernaar hoe hij het woord ‘valency’/valentie heeft gebruikt en symbolen ook van de Platonische lichamen.
Prachtige bestaans-, levenswijzen en jullie hebben ze prachtige namen gegeven.
Wij gebruiken de elementwezens voor allerlei soorten van ‘constructies’, functies en reisenergie, o.a.
Met de kracht van de wil, kracht op zich, verbinding(en), intentie, gedachten, eeuwige wijsheid en kennis en dienstverlening gebaseerd op de Liefde.

Nu de uitleg over ‘Valentie’, het komt van het Latijnse woord Valentia, maar vertegenwoordigt voor ons: “waardigheid, spiritueel sociaal aanvoelen (kleur, emotie, beweging), validiteit, correctheid, rechtmatigheid, de resultante van krachtvelden, het vertegenwoordigt het totaal van al de mogelijke verbindingen, met daarbij het voorstellen tot het aangaan van verbindingen en de manifestatie”.

Dat is hoe wij er mee omgaan, met heel heel veel. Ook de schepen van de Sterrenvloot, de Wezens.
Valentie als de waarde van het Goud!
Alles heeft er mee te doen in de Hogere Dimensies met de betrokken patronen van vibratie en frequentie, er zijn diverse niveaus.

Zo kunnen we mede de aarde gebieden doorkruisen en het Universum en wij hebben wat ‘laten zien’ en ‘testen’ uitgevoerd.

Dienovereenkomstig Zijn Wijsheid en advies, wij willen jullie, geliefden op Aarde niet bezeren in welke vorm dan ook.
Wij zijn gewaar van jullie communicatie, reactie op allerlei manieren over ons “Galactischen” (wij ZIJN familie) UFO ’s en ander gepraat.
Zo hadden en hebben wij in groot overleg, grote overwegingen. Eén van de kwesties is het lager laten worden van de Vlootwezens en ons, jullie familie, (het Etherische), maar het kan worden gedaan.

Wij stellen jullie nu de vraag: Wat verwachten jullie weer te ontmoeten, te zien en ervaren, naar aanleiding van dit gegevene als hulp bij het beredeneren?
Jullie zullen bijdragen met jullie liefdevolle positieve gedachten!
Ze zullen worden opgemerkt en gaan mee in volgend overleg.

En ja, het is mogelijk voor ons, om te laten zien, om achter te laten een licht, in beweging, in de Aardse luchtgebieden.
Dat is als van een vuurwerk, het betekent hier is het Lichtkracht Snelheidssignaal!
Wij reizen met de snelheid, de dynamiek van het licht, het kosmische vuur en ja met de elementen, zoals wij ze gebruiken met alles gebaseerd op Liefde en Valentie!

Het laatste voor dit bericht, bedoeld ook als behulpzaam beredeneerbaar voor jullie.

De geliefde profeet Elia werd naar het Hemelse Thuis gebracht met een Goddelijk rijtuig met paarden van Kosmisch Vuur!

In de naam van de Zoon! Amen!

Saluut voor AL  jullie, geliefden van ons allemaal van de Vloot van deze Galaxy, Thuiswerelden en van mij, Ashtar, bevoegd als gezagvoerder! Liefde!

Ontvangen: Zondag 20 Januari en Maandag 21 Januari 2019.
Geplaatst op website: 22 Januari 2019.
Voor website bewerkt door: Anja

DANK aan jullie Lieve Allemaal!

 

Auteursrecht 2017-2019, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie