De Roeping tot Heil

De Roeping tot Heil

In samenwerking met God

Geliefden.

Samenwerking met de groei zoals zich nu voordoet met jullie dierbaren als menswezen op Aarde geeft ons in de Geestelijke Wereld en Hemel, in het hele gecreëerde Rijk God, vreugde en werklust, bemoediging, dankbaarheid en waardering om jullie te blijven bijstaan bij de reis van het scheppen.

 

Hoor en luister met aandacht naar Mij en eet het goede en laat dit goede eten ruimschoots de ziel voorzien, vervrolijken en verzaden.

Laat jullie oor gezind zijn en komt tot Mij, hoor en jullie ziel zal leven; want Ik heb met jullie een eeuwigdurend verbond gesloten.

 

De eerste aanmoediging betreft, ga de frisse lucht in, de natuur, zo niet direct naast de deur, maak het plan om daar toch het beste van te maken in deze periode op Aarde.

Wanneer jullie in de natuur zijn, wees dan getuige van de schoonheid die jullie omringt, tot in het kleinste toe en de nuttigheid voor het bestaan op Aarde, alles heeft een doel, een gerichte functie.

Het is het deel van de reis waar metaforen zich bevinden in gedaantes van allerlei aard.

Bewustzijn is in een betreffende ontwikkelingsperiode hiervoor, het is als inschakelen, aandoen, voor meer detail van de natuur, de al omgevende natuur. Ik vertel jullie nu een feit, jullie kennen het allemaal, op allerlei manieren, het is mede belangrijk dat de natuur in jullie ontwikkelende bewustzijn komt, dingen waar jullie (steeds meer) bewust de aandacht op vestigen, anders opmerken en aannemen.

Hetzelfde geldt voor het bewustzijnsvermogen dat kan zich te richten op negatieve, vervelende, slechte dingen die mogelijk kunnen gebeuren, waarnemen, gedachten, gesprekken zullen dit reflecteren.

En omgekeerd, dat dit bewustzijnsvermogen zich richt op vreugde, geluk, vrede en goedheid, schoonheid, waarheid al dergelijke aanwezige ervaringen, dit reflecteert dito en diegenen die dit uitvoeren hebben minder kans om belast te worden wanneer het tegenovergestelde zich voordoet.
Diegenen nemen het zoals het komt om het goede erin en erover te vinden, in te zien, zij weten dat het goede huist in alle dingen.

Iedereen geeft zoals wordt ontvangen, maar er moet worden gekozen wat het zal zijn dat wordt ontvangen.

Een volgende aanmoediging betreft, overdenk met zorg hoe jullie hiernaar zouden willen kijken, de goedheid in alle dingen is een geschenk, want zoals jullie ernaar kijken zo zal het geschenk zelf verschijnen om te zijn.

 

Degenen die Goddeloos zijn, laat hen deze weg verlaten.
Degenen die onrechtvaardig zijn, hun gedachten keren.
Laat ook diegenen terugkeren naar de Heer, Hij zal zich ontfermen over al de diegenen en laten terugkeren naar God die genereus naar zijn Hart zal vergeven.

God spreekt over, er zijn velerlei gedachten, maar niet allen zijn van Mij, er worden wegen begaan die denkbeeldige begoochelingen vertegenwoordigen.

De Hemel, de Geestelijke Wereld heeft een andere hoogte dan de Aarde, deze wereld op Aarde heeft neergedaald gedachtegoed en wegen die worden gekozen te begaan van illusionaire aard.

 

Over jullie werkelijke innerlijk als menswezen, over oeroude natuurlijke levenskrachten.

Dit gaat over Ik, Ik ben, de werkelijke wezenskern van de mens in zijn centrale, dit is het uitgangspunt voor de volgende uitleg. De uitleg gaat over omhullingen die niet zichtbaar zijn (als vorm voorstelbaar via innerlijk zien) en over degene die zichtbaar is met mensenogen.

Vanuit het werkelijke leven onbevangen gezien is deze wezenskern bekleedt met lichamen of omhullingen, drie stuks, om het Ik, deze omhulling zijn astraal, etherisch en fysiek.

De mens heeft een beklimming gemaakt als wezen van gewoon geloven (te vergelijken met kindertijd) tot naar nu, men moet alles weten, enkel geloven is niet alles, een soort afgedaan.

Ik spreek hier niet over religies.
Laat ik dit geloof verklaren als erfgoed van voorouders en voor op Aarde is het zo.

Dit erfgoed is verwaterd, ik gebruik deze uitdrukking als expressie voor het verdunnen ervan, omdat het gerelateerd is aan vereenzamen, verdrogen en verdorren, zoals bijvoorbeeld bladeren van bomen in herfsttijd. Dit geloof waarover nu wordt gesproken, wat is de betekenis voor jullie met menselijke natuur? Als menswezen kan hier een en ander mee worden gedaan. Het kan terzijde wordt geschoven, zoiets als die ouwe jas wil ik niet meer aan. Wanneer men de ‘jas’ het geloofslichaam niet bij de vodden doet maar bij het overige erfgoed van voorouders dan borduurt men voort op de ziel van de oeroude natuurlijk bij elkaar gehouden levenskrachten. Maar het volgende is ook waar, dit ‘geloof’ heeft een som van krachten die allen tot de levenskrachten van de ziel behoren. Geloof is een ‘woordbegrip’ in wezen komt het niet aan of er wordt geloofd of niet, het gaat om de krachten die door dit woord worden uitgedrukt, die de ziel moet bezitten als levenskrachten, want de ziel vereenzaamt, verdroogt en verdort wanneer de ziel niets kan geloven.

Resulterend in: Een mens kan zo een poos verder leven, maar dan gaat het niet meer.
Wanneer dit verliezen werkelijk zou gebeuren is de betekenis hiervan in de eerstvolgende tientallen jaren te zien.
Geloofskrachten verliezen, dan zouden de mensen zo voort moeten leven dat niemand meer precies zou weten, wat met zichzelf aan te vangen om in het leven de weg te vinden, eigenlijk houdt niemand zonder dit stand in de wereld, er zouden vrees, angst en zorgen zijn voor allerlei.

Jullie mensenziel is als een bron, die hoort te bruisen van leven, dit kan enkel worden gegeven via de geloofskrachten. Het zijn de juiste krachten van het astrale lichaam.

 

Over het tweede als krachten, zo verborgen in de diepten van het wezen als mens, dit wordt in expressie gebracht door het woord ‘liefde’.

Liefde is iets wat iedere mens nodig heeft.

Een mens die geen liefdeskracht kan ontwikkelen, vereenzaamt en verdort in zijn wezen.

Er zijn menswezens die niet kunnen liefhebben, bijvoorbeeld door volheid met egoïsme, daar zijn voorbeelden van op Aarde. In feite heel treurig. Menswezens die een incarnatie doorbrengen zonder in zich deze levendige warmte te kunnen aanmaken, die alleen kan worden opgewekt, als we het een of ander, of veel op Aarde liefhebben.

Wat gebeurt er dan? Zoals al genoemd, is dit een heel treurig gebeuren, vereenzamen en ineenschrompelen. Zoals jullie dat op Aarde plegen te zeggen, God zij dank, kan de mens dit niet geheel uit zijn wezen verwijderen, zelfs niet de ergste gevallen van egoïsme, want het nastreven van een egoïstische mens kan liefde bevatten. En met als een voor deze periode voor de hand liggend voorbeeld, als iemand niets anders kan liefhebben, begint deze vaak geld lief te hebben en ook bijvoorbeeld macht.

Met andere woorden voor diegenen is dat een plezierige liefdeskracht, die ervoor in de plaats wordt gesteld vanuit egoïsme. Dit onderhoudt toch de bedoelde omhulling.
Als er totaal geen liefde in een mens aanwezig zou zijn, gewoon door ontbreken, dan volgt dit ineenschrompelen en sterven.

De liefdeskrachten behoren bij het etherlichaam.

Deze krachten die aanvankelijk uit de diepten van ons wezen komen vanuit het etherlichaam, die zich uitdrukken doordat een mens kan liefhebben en dit kan op allerlei gebied in bestaan komen.

 

Over het derde als krachten, deze hebben een hoogverheven betekenis, het zijn activerende krachten, gevat in het woord ‘hoop’, vertrouwen in toekomst.

Voor leven op Aarde in het fysieke betekent dit dat de mens geen stap kan doen zonder hoop.

Velen onder jullie willen niets weten of weten weinig over het leven tussen dood en geboorte, een andere incarnatie. Zeg maar, wat daar gebeurt waar degenen zijn, die jullie gestorvenen noemen.

Waarom moeten we dat weten? We weten niet eens wat er de volgende dag aan de hand is.

Worden we wel wakker waar we zijn gaan slapen? Er is iets wat jullie wel weten, dat zijn ook drie dingen, de volgende dag heeft een ochtend, een middag en een avond, voor zover jullie in het fysieke leven zijn en wakker.

In de dingen die jullie de ene dag maken, enige voorbeelden, huiswerk, schone kleren, lekke band repareren, of er worden aardappels gepoot en zaden gezaaid, dan weten jullie dat het nodig is voor de toekomst. Als dit niet zo zijn, dat van tevoren wordt geweten dat gebeurtenissen op hoopvolle en ritmische wijze zouden verlopen, dan zou leven in een fysieke wereld niet mogelijk zijn.

Zou de mens al deze dingen doen als er geen vermoeden zou zijn dat het voor de volgende dag, week, maand of jaar nodig zou zijn? Juist voor het fysieke leven hebben jullie hoop nodig, deze ‘hoop’ houdt fysiek leven op Aarde bijeen en in stand. Zoals het woord ‘fysiek’ al aangeeft hebben deze krachten te doen met de fysieke omhulling.

Wat is het gevolg wanneer de mogelijkheid voor hoop afwezig is en mede twijfel een gevolg is.

Een leven zonder hoop drukt zich uit in diepe rimpels, in dodende krachten van het fysieke mensenlichaam. Laat ik hier een waarheid benadrukken, het fysieke lichaam heeft geen uiterlijke fysieke aantrekkingskrachten of afstotingskrachten, dat is een materialistische opvatting, maar het is wat jullie op Aarde naar jullie begrippen als hoopvolle krachten hebben, in jullie fysieke lichaam aanwezig, dit bouwt het fysieke lichaam op, houdt het in stand.

 

Er is dus ingebed, in een soort rust in jullie menselijke lichaam het IK in deze drie omhullingen, deze drie heel voorname en belangrijke levenskrachten, Geloof, Liefde, Hoop.
Let vooral op de volgorde, die is uitermate van belang.

En Ik weet dat het ingewikkeld kan overkomen, maar bedoeld, ook dit keer, eenvoudig als uitleg, dat het Ik op zich het meest wezenlijke is, de kern en als mens zijnde omhuld met omhullingen die oerkrachten bevatten, overgeleverd, overerft van voorouders, de eerstelingen als mensen op Aarde en die wel degelijk geactiveerd of in gebruik behoren te worden genomen bij iedere incarnatie. De ziel heeft dit nodig het draagt bij naar het inzien en opzien naar de Hogere Hemel en Wereld.

 

O, al diegenen die dorst hebben, kom tot de wateren en diegenen die geen geld hebben, kom ook en koop voedsel zonder geld, koop zonder prijs wijn en melk. Waarom prijs uitwegen en betalen voor hetgeen geen brood is en inkomsten door verrichte arbeid besteden aan iets wat niet verzadigen kan?

 

Lieve Godskinderen op Aarde er valt te geven, ook aan jullie Zelf. Er valt te doen en te laten.
Er valt te aanschouwen en te overdenken. Kijk om jullie heen naar jullie broeder en zie in jullie broeder (broeder wordt bedoeld als zijnde iedereen) wat er gegeven is als geschenk van God dat je zou ontvangen en wellicht hebt ontvangen, maar dan met welk bewustzijn en waarneming?

De prachtige reflectie van het geschenk. En geschenk als woord wordt wederom bedoeld als een veelomvattend ‘donaties inter vivos’.

 

De volgende aanmoediging, schenk heil aan elkaar, nog zo’n veelomvattend woord en deel het.

Overzie misvattingen, bedenksels, als dromen, beelden die niet origineel zijn, laat deze gaan.

Ik ken jullie heiligheid, en veroordeling van elke soort past er niet bij.

 

De wateren als regen, hagel en sneeuw en zelfs waterdampen dalen mede neer op de Aarde, met een geheiligd doel, dit keert niet terug als deze creatie, het doorvoedt de Aarde, maakt de Aarde vochtig, zodat de Aarde kan voortbrengen en de natuurprocessen kan uitvoeren.

Zaad wordt gegeven aan de zaaier en brood aan de eter.

Met andere woorden, degene die het zaad verleent aan de zaaier, die verleent mede wat brood voor de spijs betekent.

Zaaigoed heeft een relatie met gerechtigheid en heeft tot doel vermeerderen.

 

Laat Mij nogmaals verhalen over wat voorzeker en waarachtig aan jullie is gegeven, dat zijn de weldadigheden van David. Ik heb hem een wereld Heer gegeven tot getuige voor de volken, degene die jullie heeft verheerlijkt.

De wereld Heer heeft het geschenk van de Heilige Geest gebracht.

Deze leidt de wereld Heer, de Heer van de Aarde en jullie tezamen, ons tezamen, opdat wij hier in het nu, in en op de Heilige Aarde, elkaar zouden ontmoeten en dezelfde beslissing nemen.

Zie broeder zoals IK naar jullie kijk en bedenk dat eenieder van jullie hetzelfde zijn, één zijn.

Jullie zijn daar nu op de Heilige Aarde in het park van tuinen van aanval en overlijden.

Zullen wij nu in een toenemende grootste mate van groei in saamhorigheid de weg voorbereiden en verrijzenis scheppen voor de wederkeer van de blije herinnering aan de Bron van de Vader en Moeder?

 

Waar jullie geloof in hadden of nog hebben is nog steeds trouw en waakt over jullie met dit geloof, de oer geloofskrachten, zachtaardig maar toch bijzonder sterk en het zal jullie voorbij de sluier tillen en veilig naar de Zoon van God plaats binnen de onbetwijfelbare bescherming van de Vader/Moeder.

Hier huist de vrede, rust en stilte die jullie zoeken.

Laat jullie overtuiging gaan, in de wereld zoals deze heden wordt ervaren op Aarde, dat er geen doel is, dat alles zo goed is en jullie content houdt.

Jullie en Broeder staan samen, toch is het aan jullie gegeven, het behoort tot de weldadigheden van David, dit doel te zien in de Heer van de wereld, jullie Heilige Vriend en hoe jullie zelf hier mee te maken heeft.

Er is niets in de Schepping om deze beslissing in de weg te staan.

Ieder mens, individueel en als tezamen zijn zover gekomen, tot zover gekomen omdat jullie de keuze hebben gemaakt de reis te ondernemen.

 

Jullie, kinderen Gods zijn in blijdschap op weg gegaan de verte in, de gecreëerde relatieve Rijken in, om te ervaren voor Mij en met Mij en door Mijn Vrede geleid. Er zal gegalm klinken van bergen en heuvels, dit is vrolijk gezang voor jullie aanschijn en het zal worden begeleid door alle bomen die tezamen klappen.
Het met doornen zal transformeren naar jeneverbes en naar mirte.

Dit zijn eeuwige en onvergankelijke tekens en zo vertoont God en de Heer glorie en lof.

En niemand door Mij geschapen onderneemt iets om te hebben, doen en zijn waarvan wordt geloofd dat het geen betekenis heeft.

 

De roeping gaat over dat jullie mede een volk zullen aanroepen, dit volk kennen jullie nog niet, een volk gaande in beweging, omwille van Mijn Wil en de Heilige Plaats, de Nieuwe Stad.

De Heer is te vinden, zoekt! Hij is altijd nabij voor eenieder, doe aanroeping!

 

Onthoud het en vergeet het niet, geloof, jij, jullie zijn een kind van God, perfect in alle opzichten.
Ga heen om verder de reis te gaan en heb een mooi futurum, wetende dat je mateloos geliefd bent door liefde en vervuld en gebouwd met hoop.

Dit is als het begin; -In den beginne was het Woord, en het Woord was en is bij God en dit is God-.

Zo zal dit Woord wat voortgaat uit Mijn mond, Zijn! En dit zal niet inhoudsloos naar Mij terugkeren, het zal worden gedaan ter bekoring van het Goddelijke Plan, wat een gunstig en bloeiend verloop heeft, omdat IK het woord heb uitgezonden en verspreid en begeleidt met Mijn eeuwige schijnende ster.

 

Amen.

 

Anja: Hoe dit zo bij elkaar is gekomen.

Bij het vertalen van een van de recent vertaalde Brieven uit de Hemel, wat altijd wordt begeleid door God en behulpzame lieve dierbaren vanuit het Hogere, heb ik de vraag gesteld aan God: “Wat zou U mij laten schrijven, nu, wat kan ik doen?”Wetende dat er door mij iedere dag, zeg maar, gestudeerd wordt of in bepaalde boeken wordt gelezen.

Lieve kind, maak een document van het volgende, van daaruit gaan we aan het werk.

Bijbel: Jesaja 55. Johannes 1, klein gedeelte.
Cursus in Wonderen, in het Engels. The Lifting of the Veil.
Maya berichten via Theresa Crabtree.
Rudolf Steiner: uit GA 130, 1e voordracht 2 december 1911, Geloof, Liefde en Hoop. Drie stadia van het leven van de mensheid.
Afbeelding: Jesaja door Raphael, Bron Scala/Art New York.
Vanuit ieder werd aangegeven wat over te nemen en de volgorde en wat toe te voegen. En ook de titel. Enkele dagen achter elkaar, de ene dag wat meer uren dan de andere. Gestart op 27 december 2020. Afgerond 30 december 2020.

Geplaatst op website 31 december 2020 op het Blog als Studie, om te delen.
Anja, met support van Michael en een prachtig team associatie.

 

Auteursrecht 2017-2020, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.  En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie