PERSPECTIVISME – Samuel en Meester Lanto

PERSPECTIVISME – Juli 2021

Intro: Dit bericht is tot stand gekomen via diverse momenten gedurende een aantal dagen, eigenlijk een serie, maar niet achter elkaar.

Doordat het geheugen en wat ermee samenhangt een beetje anders is als eerst, was er wat moeite om alles in één dag (deel) op te nemen.
En een vorm van vermoeidheid speelt mede parten.
Zoals jullie kunnen weten, is het zo, dat wat spiritueel geheugen wordt genoemd, verloren gaat, zodra de mens de planeet Aarde betreedt.
In de loop van onze ontwikkeling hebben wij begrepen door wat er is worden ingegeven en herinnerd, dat dit een soort is, wat kan worden aangeduid ‘een iets als ontworpen voor het vergeten’, zit ergens in wat we zijn als mens.

Wij hebben aangegeven dat er duidelijk iets aan de gang is met herinneren/geheugen.

Vraag: Wat is het en waar zit het?

Antwoord: Het zijn lichtpuntjes, op een manier vergelijkbaar met een CCD-chip welke gevoelig zijn voor infraroodlicht, werkzaam met het hoge geestelijke van het etherische en innerlijke hart gecentreerde intentie.
Minuscule lichtopslagplaatsen met programmatie, reagerend voor een hoog percentage op Aarde invloeden. Basis in diverse plekken van hersencellen, intracellulair, het derde hersenventrikel.

Vraag: Worden deze ‘lichtopslagplaatsen en werkingen’ beïnvloedt door kosmische veranderingen en invloeden die plaats vinden of hebben gevonden.

Antwoord: Inderdaad, vanuit macrokosmos in relatie met microkosmos. Tweezijdig.

Vraag: Is dit voor iedereen hetzelfde?

Antwoord: Als doel wel, maar dit vindt individueel plaats en met diversiteit.

Vraag: Vermoeidheid?

Antwoord: Het is een specifiek transformatieproces, fysiek, mentaal, etherisch, astraal en voor het Zelf, de IK Ben in een totaal Zijn.

Het is stapjes gewijs begonnen, individueel, en door de bloeiende vooruitgang, zeg maar, vele bloeien of openen, dit geeft meer impuls aan het geheel.
Waardoor er meer in gang kan worden gezet en worden losgelaten en opgebouwd en dat is in de werkwereld van Aarde een inspanning voor de gehele mens in al het Zijn. De ene mens ervaart en verricht dit met meer perspectief dan de ander, maar ook bepaalde aangenomen missies voor Aarde zijn van veelzeggende en gewichtige betekenis.
Met andere woorden, de bepalende voorbestemming.

Zie verder het bericht.

 

Bericht via Samuel in conjunctie met Meester Lanto.

 

In deze uitermate veranderende tijden in relatie tot de gedachten wereld, ontvouwend bewustzijn, individueel en in groepen van allerlei formaat, voor de nodige handelingen met de juiste wilskracht, zijn en worden er nieuwe referentiepunten gecreëerd, dit is tevens een constante in de processen aangaande deze transformatieperiode.

Dit heeft een relatie met het hoogwaardige wilsmatige en acceptatieniveau.

Waarna realisatie en naleving aan de orde komt en mogelijk gelijktijdig en zullen in alles tezamen een benodigde circulatie ervaren.

Het leven omvat een heleboel en dat is participant van het doel.

Er zijn wezenlijk nieuwe vormen van bestaan aan het ontkiemen, dit heeft al diverse stadia bereikt. We zouden het kunnen vergelijken met voelsprieten die iedere keer en keer op keer, dit aftasten en als het ware het in het transformerende mensenlichaam een plaats aan het geven is.

Dat betekent tevens dat plaats, punt of plek vrijgemaakt moet worden.

Het is niet enkel een voorjaarsschoonmaak, deze golven van energieën vanuit de Grote Centrale Zon, via de magnifieke systeem constellatie creatie, aanwezig en actief voor 24/7.  Eventuele voorstellingen die voortkomen uit het denken door indrukken en ervaringen van de buitenwereld en tegenwoordig meer een relatie en samenwerking hebben met dat van het Binnen, dat is een groot aandachtspunt doordat veel gebeurtenissen op een manier grensoverschrijdend plaatsvinden en doorwerken naar Al wat buiten de Aarde aan het leven is en dat is ook een heleboel. Jullie kennen waarschijnlijk het woord keuzepakket wel, daar kunnen jullie het wel mee vergelijken.

Ergens omheen zeilen of denken ik neem wel een omweg, dan neem je er gewoon meer tijd voor. Begrijp alstublieft, jullie kunnen het niet overslaan en het is noodzakelijk. Er wordt herhaald: Vroeger of later, willen jullie nu bereiken waarvoor jullie gekomen zijn of…

 

Al de onderwerpen die hier voor dit bericht worden toegelicht zijn erbij betrokken.

Dichotomie; verdeling in twee gelijke delen, ieder met specifiek intentie.

Duisternis:

Structuren van warmte die tot bestaan zijn gekomen in een eindeloze duisternis, door inhoud als liefde, warmte en een fundamentele kracht die aantrekking teweegbrengt, er werd gangbaarheid ingebracht doordat deze eindeloze duisternis een constante gever is, gebaseerd op deze fundamentele kracht welke een uiting is van gevoelsovereenstemming door zielsverwantschap. Duisternis het belangrijkste oer grondbeginsel voor het scheppen en daardoor opperst machtig als primaire gever van impuls.

Voor goedheid, dragen, het behoeden en in goede staat houden en geven vanuit liefde.

 

Licht:

De gangbaarheid komt (kwam) uit een bron. De Kosmische Lichtcentrale.

De koele kant, zoals een diamant de eigenschap heeft om te kunnen snijden, met een zekere kilte, welke impuls bevat om iets vorm te gaan geven, hoe minuscuul dit ook moge zijn.

Door de liefdevolle gevoelsovereenstemming beweegt Duisternis zich naar het Licht, wil het opnemen in het Zijn van het eigen Wezen, in ieder geval doet het er pogingen toe.

Zodra het Licht in deze Duisternis schijnt ontstaat er grote beweging, men kan het een soort spel noemen, want het gaat aanhoudend door.

Weg van het Licht en er weer naar toe. In golven, spiralen en andere vele bewegingen, deze draagt de Duisternis in zich.

Licht verschijnt in een heel andere hoedanigheid, het is zelfs niet inert, het heeft wel een zekere kant om heen te gaan weg van de bron, waardoor het als licht zijnde inboet. Hoedanigheid is punt (schepel, inhoudsmaat heeft te doen met de mathematische natuur van God) > staaf > en een ander voorbeeld om het voor te stellen is, een schoof van graan.

 

Het Licht binnenin de mens o.a. heeft het weten hoe verder te gaan, in relatie met extracellulair en intracellulair en het Lichtster zijn van de Ziel.

Zoals het Licht uit de Kosmische Bron is getreden en de Duisternis is ingegaan, om de dichotomie te ervaren, o.a. in de relatieve mogelijkheid zoals op Aarde.

 

De Bron heeft golven met codes, stromingen – wat betekent dit voor materie, de materiële wereld, in dit geval op Aarde.

 

Codes-

Laten we zo beginnen.

Codex – oud handschrift, manuscript, wetboek van de natuur.
Coderen – informatie in rangschikking en perspectief aanbrengen, beelden, signalen, tekens/symbolen, elementen, geometrie, alchemie, klank, kleur, licht.
Sensorisch, motorisch. Sfeer- en dimensionaal gericht. Panoramisch.
Met formules/gedragslijnen voor activatie, stabilisatie en vernieuwing > aantrekken en afstoten/ opbouw en afbraak. In alle beknoptheid welke benodigd is met differentiatie en specialisatie.

 

DNA – Wanneer jullie naar een afbeelding kijken van een DNA streng en DNA, er zijn er vele beschikbaar voor het fysieke oog. Dan komt de hoge complexiteit duidelijk naar voren. Dit is mede aangaande de coderingen en codes, welke vertoeven in het onzichtbare, maar wel tevens leven en werken in wat tot op heden fysiek en materialistische techniek zichtbaar is.

DNA > Moleculen > Atomen> Subatomaire deeltjes/hadrons>quarks.

En lieve dierbaren op Aarde, deeltjes kunnen altijd kleiner en meer gespecificeerd. Kleiner betekent dat het mede heel groot kan zijn.

 

Biokatalysatoren – zijn enzymen en enzymen zijn eiwitten.
Specifiek om één reactie te beïnvloeden. Zoveel reacties benodigd, zoveel enzymen.
Gericht op een specifieke temperatuur. Voor het menselijke lichaam rond de 37°. Bij lage temperatuur worden enzymen inert, krijgen ze traagheid, bij te hoge temperatuur verliest het de bedoelde werking.
Gericht op specifieke pH-waarde. Dit is balanceren, te hoog of te laag vertraagt de werkzaamheid.
Enzymen hoeven niet gerecycled te worden, qua ontwerp en gebruik altijd herinzetbaar. Sommige enzymen hebben een medehelper nodig, dat wordt genoemd een co-enzym. Bijvoorbeeld bepaalde vitamines of een klein deeltje geladen met iets wat nodig is van een metaalsoort, mineralen, inhoudstoffen van een plant of kruid.

 

Spectrum – aanschouwing, voorstelling, schaduwbeeld, verschijning, kleurenreeks <> licht (prisma), nabeeld, bereik, reeks van componenten, zoals in een golf (golven) en uitstralingen, scala, diversiteit van energieën.

 

Kwadrant – is ¼ deel van een cirkel. Oppervlakte – omtrek.
Een kwart van een sfeer > verticaal, horizontaal (kruis) vanuit centrum.
Kwart van het rad of wiel van het leven.

 

Alpha – Bèta – Gamma – Delta –

Populatie op Aarde en taal.

Er zijn diverse Rijken die de Aarde bevolken, in de loop van het bestaan van de prachtige planeet hebben daar met diversiteit veranderingen in plaats gevonden. Het volgende heeft betrekking op de mens. Tevens daarmee in verband staande, is de ontwikkeling van klank/taal/spraak en wat verderop in de ontwikkeling schrijfkunst (drukkunst), symbolen, letter en cijfer gebruik.
Het duurde ook even voordat de mens klanken ging uiten om te communiceren, te spreken. Daar zijn heel wat beelden (taal) aan vooraf gegaan.

Klank op zich is een etherisch element, een element wat weeft in het element lucht, luchttrillingen. Als mensen nemen jullie het als het ware waar, alsof lucht de drager is van klank, lucht vervult enkel de taak als bemiddelaar voor het delen wat er in de klankether leeft. Mededelen. En dat heeft de mens klank genoemd. Het is ontworpen en in bestaan gekomen om door jullie te worden waargenomen. Men zou kunnen zeggen een zee van klankharmonie waar ziel en geest samenkomen, melodie maken, b.v. Lied van de ziel.

Het eigen etherlichaam van de mens is hierbij van essentieel belang.

Het etherlichaam is een heel actief lichaamsdeel van de mens.

Het leeft en weeft in de mens in het waterige organisme. (Vloeibare)

Er dringt van alle kanten naar binnen en buiten wat aan klank basis is voor de klankether. Een activiteit van het etherlichaam bestaat uit het vormen van gedachten in het organisme van het element water.

 

Toen kwam de periode om de klanken, de taal, expressie te geven door middel van tekens te tekenen, later wordt dit schrijven genoemd, in het nu worden de letters vaak getypt via een toetsenbord of met de stem.
Dan komt er natuurlijk bij kijken dat luisteren werd omgezet naar zien, lezen, dat er wordt begrepen wat er staat genoteerd. Er wordt door jullie wel begrepen dat dit op een voor jullie in het nu, op een primitieve manier is ontstaan.

Maar met strekkende gevolgen, o.a. voor het gebruik van letters die een zogenoemd letteralfabet vorm gingen geven.

Zo is in de loop van de spraak en schrijftekens ontwikkeling ook het Griekse alfabet ontstaan en geworden zoals het nu wordt gebruikt.

Zoals de hierboven aangegeven eerste vier letters van het Griekse alfabet.

O.a. voor het aangeven van volgorde en rangschikking, uitdrukking voor natuurkundige verschijnselen, in de astronomie, wiskunde en geld- en aandelenmarkt.

Ieder teken op zich is geen losstaande aanwezigheid maakt deel uit van het grotere geheel. Bedoeld om structuur, systeem en relaties in te zien (herinneren) en gebruiken.

Daar is mee verbonden historische ontwikkelingswaarde, ervaringen en inzichten door middel van al jullie levens als mens zijn op planeet Aarde.

Korte aanwijzing waar het verband mee houdt; gezamenlijke krachten vanuit het geestelijk en het astrale dat kan men inzien als het Wereldwoord, sterren zijn een soort muziek wezens die laten klinken, medeklinkers hebben verwantschap met krachten van de dierenriem, klinkers zijn verwant met planeten.

 

Coördinaten-

Dit komt van het mathematische van God, van de Schepper, de coördinator die de gezamenlijk dingen in onderling verband regelt.
Stelsel van lijnen en/of vlakken, die de plaats van een Punt, de Punten bepalen in het kosmografische, cosmographia. Goddelijke Geographia.

 

Algorithmus-

Tevens van het mathematische van God, de Schepper.
Behorend bij Aritmetica > Rekenkunst > Getallenleer.
Delen, vermenigvuldigen, optellen, aftrekken.
En worteltrekken en machtsverheffen.
Er zijn symbolen/tekens/letters/vormen/figuurtjes bij betrokken, zie bovenstaand.

Wij refereren hier tevens aan het volgende:
De grootste gemene deler en het kleinste gemene veelvoud.
Gemeen is een oudere uitdrukking voor gemeenschappelijk.

 

Infrarood

Het is zo genoemd na de ontdekking via een experiment door een astronoom, via een kleuren experiment in het ‘zichtbare’ spectrum, met thermometers in het lichtpad van de afzonderlijke kleuren werden temperatuurverschillen waargenomen en geregistreerd, het was geen toeval dat er een meting werd gedaan net voorbij aan het uiteinde van de zichtbare rode zone.

De temperatuur was daar nog hoger. Infra betekent eigenlijk beneden een waardigheid. Dat is reden het woord perspectivisme in te zetten.

 

Het is energie in stralingen, onzichtbaar voor het menselijke oog, maar als warmte kan worden aangevoeld, zintuigenorganisatie. Het waarnemen en functioneren hiervan behoort tot het ontwakeningsproces en is reeds in gang gezet voor integratie, afstelling en gebruik van Binnen uit, in eerste instantie voor de individuele mens.

Er is relatie met het uitbreidende chakrasysteem en de klankstaven die erbij betrokken zijn. Activatie vindt plaats doordat de Aarde wordt opgetild door gezamenlijke, verenigde krachten met toegenomen magnetische invloed en veranderende zwaartekracht vanaf boven en beneden en er is elastische stuiteren bij betrokken, bedoeld voor soepelheid.

Benodigd voor het electrobiologische. (Elect > kiezen – RO > zorg voor kosmische [ruimtelijke] ontwikkeling en ordening) (Biologisch volgens het oer van de natuur tot stand gekomen met betrekking tot het Leven)

Men kan dit inzien als een warmte/koude proces, temperaturenproces, er is verdeling nodig, zoals omschreven bij Dichotomie – Duisternis en Licht.

Infrarood komt voor in de kosmos als gemeengoed, algemeen verspreidend vanuit de pulsen via diversiteit van types straling, vanaf de betrokken haarden/bronnen. Welke in grote harmonie, perfecte organisatie vormgeven aan waar het voor benodigd is.

 

Transcendentie-

Overgang, stijging naar dat wat buiten het ‘normale’ zintuiglijke waarneembare is. Naar dat van een hogere gradatie van volkomenheid, ervaringsvlakken, sferen onafhankelijk van materialisme en wat hoger in bewustzijn is en ‘hoger’ dan wat nu (nog) wordt gezien en ingezien als werkelijkheid op Aarde.

 

Blauwdruk-

Oorspronkelijk voorstel van wetten waarin de ontwerpen voor het benodigde voor AL het leven als basis is vastgelegd. Het uitgewerkte plan.

Wij willen hierbij opmerken dat erbij betrokken is, dat er afschriften naar bestaand voorbeeld van zijn gemaakt, welke alle copie conform zijn, eensluidende afschriften. Dit omdat de Schepping altijd in beweging is en uitbreidend, maar ook minimaliserend, voor het operationele, functionele, motiverende en illustratieve van het Goddelijke Plan.

En de enorme genetische variaties. De blauwdruk omvat meerdere secties.

 

Aquarius-

Aquarius als dierenriem sterrenbeeld heeft veel meer sterren, stralingsopeningen dan het dierenriemteken Vissen.

Stralen, straling zijn een belangrijk gereedschap als creatie, doordat er meer ‘hoofdstralen’ op galactisch niveau worden geactiveerd, is dit van betekenisvolle werking voor ondersteuning voor diverse perspectieven van het tijdperk van Aquarius.

Met name de zevende straal, welke genoemd wordt de straal van het Aquariustijdperk heeft grote invloed. De zevende straal vertegenwoordigt door Aarstengel Zadkiël en Lady Amethist en geïntroduceerd door Saint-Germain, welke vele incarnatie op Aarde heeft volbracht.

Het Violette Vuur (Vlammen) zijn van de Zevende Straal, het is een geschenk en een gezegende straal voor transmutatie naar de Nieuwe Tijd.

Gecreëerd uit de energie van de Vaderlijke Goddelijke wil – van dynamisch blauw, vermengd met de energie van het Moederlijke Goddelijke van liefde en mededogen, stralend roze. Resultaat alchemie Violet – Vuur – Zeven – Overlichtend – Opperst Transmuterend.

Er zijn zogezegd ‘sleutels’ ingebouwd in de mystiek en dynamiek van Aquarius welke dit transmuteren van negativiteit, o.a. van karma van overlichtende en vloeiende impulsen voorzien. Iedereen is een uitverkorene, iedereen heeft de oproep gestuurd gekregen.

Aquarius, de waterschenker vertegenwoordigt glorie, glorie van de Hogere Rijken. Glorie welke door Water wordt gereflecteerd en opening en bloei van het bewust Zijn stimuleert, het specifieke opruimwerk aanmoedigt.

Het imposante keerpunt voor het humane op Aards planetair niveau en Universeel niveau. Met een schitterende begeleiding van Saturnus welke dit in de hoedanigheid als één van de hoofdplaneten vertegenwoordigt.

Wij moedigen jullie hiervoor aan, bij gelegenheid van binnenuit te focussen op de prachtige ringen en bijzondere manen van Saturnus.

Niet minder schitterende begeleiding van Uranus in een doorgaans goedgezinde positionering voor inventiviteit en een vorm van dadendrang om wat aangeboden wordt, uit te voeren via het wakker wordende en wakker blijvende Zelf.

Het zaad heeft levenslicht nodig en het waterige van het Geestelijke Wezen ‘Water’. Het denken vindt plaats in het etherische lichaam en bedenk eens uit hoeveel procent het menselijke lichaam uit dit element (vocht, vloeistof) bestaat.
Christus de Grote vertegenwoordiger van het Etherische alomvattend, al de Geestelijke wezens en al de Rijken en andere creaties die ertoe behoren.
Etherisch wat evengoed een element is als Water, Aarde, Lucht en Vuur.
Grootse Geestelijke wezens. Ether welke een optimale relatie heeft met de Zonnestelsels en een zekere vertegenwoordiger van straling.
Wat Christus vertegenwoordigt en hiermee onze bewustzijn en als mens zijnde met Solar warmte aanwakkert en onderhoud.
De logica van de Blauwdruk is hier mee verbonden, de logica van zo buiten, zo binnen en omgekeerd, de orb circulatie.

 

De Wereldether, voor de hele wereld in een zo wijd mogelijk perspectief, van daaruit zijn de nieuwere codes ontwikkeld, informatie overdragers via coderingen in zaad of lichtpunten. Die bij allemaal in jullie menselijk lichaam gehuisvest zijn. En in lichamen van andere creaties van andere Rijken daar waar nodig voor leven op planeet Aarde.

Gekenmerkt voor de richtingen, welke oudere richtingen en inrichtingen, coderingen, vervangen. Waarbij de onderwerpen toegelicht voor dit bericht een voorname rol spelen en op een manier benadrukken dat het wakker worden, de zoektocht naar vernieuwende levensvormen noodzaak is.

Daarvoor is de ‘blauwdruk’ mede van hoog belang en het openen van de zaadjes, lichtpuntjes, wat mede door infrarood licht plaatsvindt, door licht, warmte (Solar), klank/chemie, levenskrachten.

 

De basis of liever gezegd de wateren of vloed voor de gedachten, circuleert constant via het menselijke lichaam. Daarvoor wordt er met dit bericht de mogelijkheden aangeboden het perspectief te wijzigen, het zicht vanuit andere Punten te bekijken, in te zien. Wij stellen voor dat als hulp kan fungeren, het silhouet van een stad, een panorama in de buurt of wat verder weg, het spinnenweb van aanwezige innerlijke beelden, ‘nu ga ik naar dat deel, nu ga ik naar dat andere deel’ enzovoort. Dit kan ‘natuurlijk’ vele Punten gaan omvatten, dat is beslissing van het Zelf, tevens het tijdsbestek, de besteding van het persoonlijke leven.

Dit zal invloed hebben op de manier van denken en door beoefening gedachten onder controle krijgen. Lieve familie op Aarde, gedachten bepalen uiterlijke openbare, publiekelijke vertoning voor het leven, het waarneembare.

Daarom is dit bericht met deze uitleg gemaakt en is er gesproken over de mogelijkheid voor verandering en dat dit op grotere schaal kan gaan plaats vinden. Inzichten via perspectivisme. Het innerlijke gebed.

 

Meester Lanto:

Recent heb ik een onderneming ondernomen en bevindingen genoteerd en gecommuniceerd met diverse geliefden in de Hogere Rijken. O.a. Samuel.

Met name is er gekeken naar hoe de creatieve impuls(en) de geplaatste intentie (gedachten) manifesteert en uiteindelijk op het Aarderaster, in alle richtingen, kwadranten. Dat betekent dat het voor jullie werkelijkheid wordt voor het leven op Aarde, in sub-realiteit. En hoe dit interactie heeft door het daadwerkelijke met het Universele leven. Dit bericht is na overleg in het Hogere, één van onze keuzes om jullie bij te blijven staan, eigenlijk heel dichtbij jullie.

 

Samuel:

Van hoog belang is uiteraard dat al de nieuw gecreëerde referentiepunten stabiliteit kunnen ondervinden, helderheid bieden, dingen kunnen worden afgerond voor wat er volgt als circulatie. Er meer duidelijkheid kan ontstaan en worden gegeven voor het overdenken van meer inhoud vanuit andere visies, veranderende waarnemingen en zo denkprocessen invloed ondervinden vanuit ‘blauwdruk’ cycli.

 

Samuel en Meester Lanto:

En zoals de ‘wereld’ maar doordraait en draait, toont het leven, het licht en de liefde, de Goddelijke dichotomie, het ware gezicht.

Dit zijn de speciale ‘stille’ momenten, die meer en meer in jullie waarneming opdoemen en de ‘schijn’ van wat jullie omringt van juiste glans voorzien.

Het doet de Ziel op een uiterst broze manier zoemen, deze herkent de verbinding met de Hemelse collectieve klankensfeer, in relatie met de kracht, de ware inhoud van waterdracht gedirigeerd vanuit de luminescentie van het Hoogste Thuis.

 

Van ons allemaal die betrokken zijn, hier aan deze kant van het leven die steeds meer waarneembaar wordt, alle liefde en groeten en constante steun vanuit ons hart en onze Staat van Zijn.

 

Samuel en Meester Lanto

 

Gepost op website: 20 juli 2021.
Bericht via diverse data in de maanden juni en juli 2021.
Bewerkt voor plaatsing door Anja, met stimulatie en support van Michael en anderen.

 

En met dank, veel dank, zo veel als er liefde is overal en voor iedereen.

 

Auteursrecht 2017-2021, Anja Tjelpa. Alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan dit artikel ongewijzigd te plaatsen op een blog, nieuwsbrief, maar behoud de integriteit van het artikel.
En onder vermelding van de auteur en haar website.

Geef een reactie