Fragments

About this Art

First thing I thought, I’m going to give it the title of ‘pieces’ and then a little bit after that Fragments.

 

This is also a process No. 1 was created in April 2002.

Started studying art therapy in 2001 and completely obsessed with color theory and many assignments to make, that resulted in residual material.

I’ve always had something with residual material, in the simplest terms it’s a shame to throw it away. Residual paper I will tear it and glue.

Note on the back: While doing so, the question arose: “Do I fix the colors with that black around them, or….” Nice contribution for the way through the colors.

 

  1. 2 came about much later, December 2016, with the love of working with all kinds of yarns and fabrics, this one a bit more sporadic and the heart symbol or motif. I had some cheaper watercolor paper, in a spiral block and scraps of paint. Just finish the material, paint by color and combine a bit now and then. One sheet after another and then tearing it into pieces or fragments of all sizes. Occasionally deliberately chose a color to use, but most of it is with color leftovers from other work. I have continued to do and use this, except for no. 12, but I will explain that with that artwork.

 

Residual processing, painting on paper, tearing, sticking, choosing yarn, sewing or embroidery, choosing paper size, poking holes otherwise you won’t get through and go. Hours of work.

 

I remember when I got a taste for this more (after No. 2) and produced more of this kind of art.

 

December 2017 no. 3. Full of passion and love for Gaia, planet Earth, with what I call earth tones, except for the colors of the heart.

 

Week 3, January 2018, No. 4 The inner child of Gaia.

 

Period May, June 2018, No. 5, beautiful pink, red heart surrounded by earth tones and yellow and a little orange. Done with thick red thread.

 

There was pace in that year 2018, 1st two weeks of July; no. 6, the first with fabric, with animal print (synthetic) and then yellow, orange, green, ocher, brown around it.

 

Summer 2018, right after No. 6 started with No. 7. Now with the fabric around it and a filled heart, covered with all kinds of scraps of the used paper.

 

Late summer, autumn 2018, also immediately after NO. 7 started to No. 8

Completely in love with the colors and combinations used.

 

Next No. 9, I can remember that I started it in 2018 and only finished it in March 2019. Elongated and with cut pieces/fragments instead of torn. With fabric animal print combination.

 

  1. 10, has also been a lot of work. Aim to make the color wheel as taught through study at Emerald Foundation. Specific color is used for that.

It did start in the spring of 2019 and was ready in June, the end of June.

 

  1. 11 was made in winter period 2020. Then there is such a hunch, that color combination. Also, the colors of the twisted cotton threads for making the hearts. Then I thought it’s okay, but no, then those square beads and connecting the hearts with each other were added.

I still find it very special and have a feeling that there is a meaning to it that will become clearer later.

 

Then didn’t do any of this kind of work for a while.

At the end of the year 2020, the impulse to make an angel came through.

This turned out to be intended to be placed with a channel message.

Explanation: the angel is made of very small pieces/fragments of new paper, torn and pasted from bottom to top. With remnants of cotton lace as a kind of angelic, ethereal behind the lower part and as two wings and the two hands. The filling is with gold paint and silver paint, which was a lot of work to get it that way. But it’s No. 12.

Als eerste bedacht ik, ik ga het de titel geven van stukjes en toen even daarna
Fragmenten.

 

Dit is ook een proces No. 1 is gemaakt in april 2002.

In 2001 studie kunstzinnige therapie begonnen en volledig geobsedeerd door de kleurenleer en veel opdrachten om te maken, dat leverde restmateriaal op. Met restmateriaal heb ik altijd al iets meegehad, op zijn eenvoudigst uitgelegd zonde om weg te gooien. Restpapier gaan scheuren en opplakken.

Notitie achterzijde: Al doende rees de vraag: “Zet ik de kleuren vast met dat zwart eromheen, of….”
Mooie bijdrage voor de weg via de kleuren.

 

No. 2 kwam veel later tot stand, december 2016, daarbij kwam de liefde om te werken met allerlei garens en stoffen, deze wat meer sporadisch en het hartsymbool of motief.

Ik had wat goedkoper aquarelpapier, in een spiraalblok en restjes verf.

Gewoon opmaken, schilderen per kleur en een beetje combineren af en toe.

Het ene vel na het andere en dan in stukjes ofwel fragmenten scheuren, van allerlei formaat.
Af en toe bewust een kleurtje gekozen om te gebruiken, maar het meeste is met kleurrestjes van ander werk.

Dit ben ik zo blijven doen en gebruiken, behalve voor no. 12, maar dat leg ik bij dat kunstwerk wel uit.

 

Restverwerking schilderen op papier, scheuren, plakken, garen kiezen, naaien of borduren, papierformaat kiezen, gaatjes prikken anders kom je er niet doorheen en gaan. Uren werk.

 

Ik herinner me dat ik toen de smaak hiervan meer te pakken kreeg (na No. 2) en meer van dit soort kunst produceerde.

 

December 2017 No. 3. Vol passie en liefde voor Gaia, planeet Aarde, met wat ik benoem als met aardetinten, met uitzondering van de kleuren van het hart.

 

Week 3, januari 2018, No. 4 Het innerlijke kind van Gaia.

 

Periode mei, juni 2018, No. 5, mooi roze, roodtinten hart omgeven door aardetinten en geel en een beetje oranje. Met dik rood draad gedaan.

Er zat tempo in dat jaar 2018, 1e twee weken van juli; No. 6, de eerste met stof, met dierprint (synthetisch) en dan geel, oranje, groen, oker, bruin eromheen.

 

Zomer 2018, gelijk na No. 6 begonnen met No. 7. Nu met de stof eromheen en een gevuld hart, beplakt met allerlei restjes van het gebruikte papier.

 

Nazomer, najaar 2018, ook weer gelijk na NO. 7 aan deze No. 8 begonnen.

Volledig verliefd op de gebruikte kleuren en combinaties.

 

Volgende No. 9, ik kan me herinneren dat ik daaraan begonnen ben in 2018 en pas in 2019 maart gereed is gekomen. Langwerping en met geknipt stukken/fragmenten in plaats van gescheurd.
Met stof dierenprint combinatie.

 

No. 10, is ook veel werk geweest. Doel de kleurencirkel te maken zoals geleerd via studie bij Emerald Foundation. Daar is specifiek kleur voor gebruikt.

Wel in voorjaar 2019 aan begonnen en was gereed in juni, eind juni.

 

No. 11 is in winterperiode 2020 gemaakt. Dan komt er zo’n ingeving, die kleurencombinatie. Ook de kleuren van de in elkaar gedraaide katoenen draden voor het maken van de harten. Toen dacht ik het is okay, maar nee, toen kwamen die vierkante kraaltjes en het verbinden van de harten met elkaar er nog bij. Ik vind het nog steeds heel speciaal en heb het voorgevoel dat er een betekenis mee verbonden is die later duidelijker gaat worden.

 

Toen een poosje geen van dit soort werk gedaan.

Aan het einde van het jaar 2020 kwam de impuls door om een engel te maken.

Deze bleek de bedoeling te hebben om bij een channelbericht te worden geplaatst.
Uitleg: de engel is gemaakt van hele kleine stukjes/fragmentjes nieuw papier, gescheurd en geplakt van beneden opgewerkt naar boven.

Met restmateriaal van katoenen kant als een soort van engelachtig, etherisch achter het onderste gedeelte en als twee vleugels en de twee handen. De opvulling is met goudverf en zilververf, wat veel werk was om het zo te krijgen.

Maar het is No. 12.

Interested? Contact for form.

Leave a Reply